Shruti tables as per gram

श्लोक असले तरी अर्थ लुफ्त झाल्याने पुन्हा धडपड करून अध्ययन व ध्यान याच्या जोरावर

अस्त झालेला अर्थ उदयावेळी उरात पुन्हा प्रकट होतो व अज्ञानाचा अंधार लुफ्त होतो.

Though literature is available as meanings disappear with times again people have to study , concentrate on the topic which is meaning of “Adhyayan & Dhyaan” in Sanskrit , Then only the meanings and understanding dawns upon the person removing the darkness of “Unknowing the meanings & situations”

याच श्लोकांमधे

  षड्जपंचमभावेन षड्जे ज्ञेयाः स्वराः बुधैः ।

  गनिभावेन गांधारे मसभावेन मध्यमे ।।

 यात रिषभ धैवत यांचा उल्लेख नाही कारण रिषभ त्रिश्रुती स्वर असल्याने त्याच्या तीन श्रुति तीन ग्रामांमध्ये वापरल्या जातात आणि  षड्जे, गांधारे, मध्यमे ’’ यांचा रोख ग्रामांकडे आहे.

As Rishabh or D tone is descibed as having three shruti positions those being 16/15, 10/9, & 9/8 these three are used in three grams or sets of scales described                                                       First as Shadja gram where C-G ratio is maintained in all tones that being 3/2                                  Second being Gandhar gram where E-B ratio is given attention where Gandhar or E is on 81/64 with Nishad or B maintained on 243/128 still maintaining 3/2 ratio and                                             Third being Madhyam gram where Rishabh or D tone will come on its middle 10/9  with corresponding Dhaivat or A tone on 5/3 maintaining 3/2 ratio with Gandhar or E tone on 5/4 with corresponding Nishad or B tone on 15/8

 

व सामगानात पाच सूरांचा वापर होत असे व रेध हे षड्जपंचम भावात ठेवले की परिणाम तसा होतो 

 

य सामगायनाः प्रथम स वेण्णो मध्यम स्वर ।     

यो द्वितीय स गांधार तृतीय ऋषभ स्मृत ।।

चतुर्थः षड्ज इति आहुः पंचमो धैवतो भवेत् 

षड्जे निषाद विज्ञेय सफ्तम पंचम स्मृत ।।

 म्हणजे म रे सा नि – प  या क्रमाने सात सूर लावले जात हे स्पष्ट आहे.

यात पंचम हा अतिस्वार सांगितलेला आहे , कारण  साम गायनात अवरोहणात्मक स्वर स्थापना केली जात असे तसेच प्रतिषड्ज म्हटलेला पंचम सां-नि-ध-प  (म – ग – रे – सा ) प्रमाणे  चतुर्थच येतोच.

पुढे

दीफ्तायता तु करुणानाम्  मृदुमध्यमयोस्तथा ।

 श्रुतीनाम् यो अविशेषज्ञो न स आचार्य उच्यते ।।

 दीफ्ता मंद्रे द्वितीये च प्रचतुर्थे तथैव तु ।

 अतिस्वारे तृतीयेच कृष्टे तु करुणाश्रुति ।। ( ना.शि.कं. 7, 9-10 पृ.40-41)

                                                       (हिं.सं..भा.2 पृ.14)

 

तर करुणा ही अतिस्वारे वा ध व तृतिय म्हणजे रे आणि पंचमात (कृष्टे) यातच असतात

यातूनच वादी संवादी साकारतात असे जाणवते रे, रे , सा , नि इत्यादि.

हे श्रुति जातीचे ज्ञान असले तरच तो आचार्य संबोधला जातो.

याप्रकारे हे श्रुतिंचे ज्ञान असले की मगच त्यास आचार्य संबोधता येते.

 

याप्रमाणे ग्रामांप्रमाणे श्रुति स्थानांचा तक्ता सध्याच्या 1/1 सा 1 श्रुति करून असा होतो

                                    षड्ज  ग्राम  ( सारेगम पधनिसां ) षड्ज पंचम भाव

आयतत्वम् तु नीचे स्यात्  मृदुत्वम् तु विपर्यये  । स्वे स्वे स्वरे तु मध्यत्वम् तत् समीक्ष प्रयोजयेत् ॥

द्वीप्ता , आयता , मृदु , मध्या  , करुणा  यह सम्बन्ध समझता है । इनमे द्वीप्ता श्रुति मूल स्वर को द्विभाजित करके मिलती है और स्व स्वर को मध्या श्रुति कहकर नीचे वाली आयता और ऊपर वाली मृदु आती है । इनके ऊपर रिषभ , धैवत और पन्चम की प्रधम श्रुति करुणा कहलाती है ।

य़ सामगायनाम्  प्रथम स वेण्णो मध्यम स्वर । यो द्वितिय स गान्धार तृतीय ऋषभ स्मृतह् ॥                                    चतुर्थ षड्ज इति आहुह्  पन्चमो धैवतो भवेत् । षड्जे निषाद विज्ञेय सप्तम पन्चमो स्मृतह्  ॥

पन्चमो धैवतो भवेत्”  यह भूलकर षड्ज ग्राम से मध्यम ग्राम करने धैवत की एक श्रुति कम या जादा करते समय 81/80 प्रमाणांतर में 5/3 से 27/16 पर धैवत और रिषभ 10/9 से 9/8 करना होता है ना कि अचल पंचम को !   

म – ग – रे – सा – ध – नि – प ….प – म – ग – रे – सा – ध – नि – प …. यह  नि स्वर से प स्वर , सा से ध लगाना ही तो है । उसे बहुत साधना   करनी पडती है ।

 

No.  & Tone & Shruti No. & Type  Ratio             Modern freq. scale     Old Indian freq. scale

 22) नि     2 श्रुति            मध्या   प्रमाण    15/8                 488.888888                    450

23)   सा  1 श्रुति        द्वीप्ता     प्रमाण        2/1                521.481481                      480                                  

1)   सा  1 श्रुति        द्वीप्ता     प्रमाण        1/1                   260.74074                      240                                                                                                                                                                                                              2)   सा  2 श्रुति         आयता   प्रमाण        81/80                 264                                  243                                                                                                                                                                                                              3)   सा  3 श्रुति         मृदु        प्रमाण       25/24                   271.6049382                 250

4)   सा  4 श्रुति         मध्या     प्रमाण      135/128                275                                 253.125

5)    रे   1 श्रुति         करुणा  प्रमाण        16/15                     278.1234567                 256

6)    रे   2 श्रुति          आयता   प्रमाण       27/25                    281.6                              259.2

7)    रे   3 श्रुति          मृदु       प्रमाण     10/9                          289.7119341                 266.6666

7)    रे  4 श्रुति          मध्या     प्रमाण        9/8                         293.3333325                 270

8)    1 श्रुति          द्वीप्ता   प्रमाण            6/5                       312.888888                   288

9)    1 श्रुति           मृदु      प्रमाण     5/4                                 325.925925                  300

10)    1 श्रुति         द्वीप्ता  प्रमाण      4/3                              347.65432                     320

11)   2 श्रुति          आयता  प्रमाण     27/20                            352                                 324

12)    3 श्रुति          मृदु    प्रमाण     25/18                               362.1399166                333.3333

13)    4 श्रुति          मध्या  प्रमाण     45/32                              366.666666                  337.5

 14)    1 श्रुति          आयता प्रमाण     64/45                             370.8312746                341.3333

15)   2 श्रुति            द्वीप्ता  प्रमाण     36/25                             375.466666                 345.6

16) प 3 श्रुति           मृदु    प्रमाण     40/27                                   386.2825788               355.55555 

17) प  4 श्रुति          करुणा  प्रमाण     3/2                                      391.111111                 360

18)    1 श्रुति           करुणा  प्रमाण     8/5                                    417.1851851               384

18)    रे   2 श्रुति           मृदु     प्रमाण   81/50                              422.4                             388.8 

19)    रे   3 श्रुति           आयता  प्रमाण    5/3                                434.5679                      400

20)    रे  4 श्रुति            मध्या     प्रमाण   27/16                            440                                405

21)  नि    1 श्रुति            द्वीप्ता   प्रमाण     9/5                               469.333333                   432

22) नि     2 श्रुति            मध्या   प्रमाण    15/8                                 488.888888                  450

आयतत्वम् तु नीचे स्यात्  मृदुत्वम् तु विपर्यये  । स्वे स्वे स्वरे तु मध्यत्वम् तत् समीक्ष प्रयोजयेत्

Beauty of this relationships is that Re or D on 16/15 on frequency 256 as per Indian labelling of frequencies … if you seen  80/81 or one shruti bellow from 256… is 252.84  frequency which is lower than last shruti of Sa or C on 135/128 which is on 253.125  On the other hand one shruti above 135/128 the last shruti of Sa or C would be on 81/80 of 253.125  which is 256.289 which is above the frequency of Re or D which is on 256 !  In the same way Last shruti of Ni or B is on ratio 15/8 & frequency 225 & from this on 16/15 ratio is 1st shruti of Sa or C which comes on 1/1 with frequency 240 !  Here we would note that Indian system one can put C or Sa on any tone , so if you put Sa or C on Last shruti of B or Ni on 244.444444 then you get 1st shruti of Re or D on 16/15 on 260.740740  but in this case last shruti of this new C or Sa which is placed on B the last shruti of C would be on ratio of 135/128 from 244.444444 which comes on 257.8124999 and further one shruti above this so 81/80 from this is frequency of 261.035156 where as it should be on 260.740740  This gives rise to VIVADI TONE  !  

This is the data which is shared internationally but  Sa or Shadja swar or tone is  four shruti further Re or Rishabh tone or D is supposed to be of three shrutis with 9/8 shruti